ประกาศสภาสถาปนิก
เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิกผ่านเว็บไซต์
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก
สภาสถาปนิกจึงกำหนดให้การรับสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก สามารถกระทำได้โดยผ่านเว็บไซต์สภาสถาปนิก
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำและทดลองใช้ โดยจะเริ่มดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป